Cele Fundacji

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI IM. PROF. TADEUSZA ZGÓŁKI
Fundacja została zarejestrowana w KRS dnia 2 grudnia 2022 r. z numerem KRS 0001005996

Celem Fundacji jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. organizowanie, propagowanie i wspieranie projektów artystycznych oraz kulturalnych,
 3. rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, o kulturze i sztuce na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 4. propagowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i artystycznej,
 5. umacnianie nauki języka polskiego, zainteresowanie polszczyzną poprawną, sprawną i sztuką „współbycia” językowego,
 6. inicjowanie oraz wspieranie projektów dotyczących języka polskiego, a także poświęconych polskiej kulturze,
 7. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych,
 8. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej,
 9. podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności,
 11. wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 12. podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie projektów kulturalno-artystycznych, w tym konkursów posługiwania się językiem w mowie i piśmie, interwencji artystycznych i działań w przestrzeni publicznej,
 2. prowadzenie szkoleń, akcji informacyjnych i edukacyjnych w obszarze języka polskiego, kultury i sztuki dla różnych grup społecznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie konferencji i spotkań oraz innych wydarzeń wspierających cele Fundacji,
 4. uczestnictwo w krajowych i pozakrajowych imprezach oraz innych wydarzeniach wspierających cele Fundacji,
 5. wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celem Fundacji,
 6. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 7. organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów, koncertów, konferencji i innych wydarzeń kulturalnych lub artystycznych, również we współpracy z innymi instytucjami kultury i sztuki, placówkami oświatowymi, uniwersytetami, autorami, muzykami i artystami,
 8. organizowanie przedsięwzięć, w tym konkursów mających na celu przyznawanie stypendiów (w ramach programów stypendialnych) oraz nagród dla artystów (w ramach działalności polegającej na wspieraniu artystów),
 9. wspieranie artystów i twórców poprzez organizację koncertów, warsztatów, szkoleń, wykładów, spotkań literackich,
 10. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw, w tym zagranicznych, wspierających działalność statutową Fundacji,
 11. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
 12. inicjowanie i prowadzenie współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.